project content

HEAT PUMPS

All residential units of the International Residence complex will be equipped with the most efficient system on the market for heating/cooling and heat pumps, which within the system provide boilers with sanitary water from 180 to 210 litres of water per unit.

According to the expertise provided by experts in the field, this type of energy source will enable heating/cooling at an average annual cost, which will not exceed €100/month for typical units in the International Residence complex.

 

01

INTERNATIONAL RESIDENCE has given key importance to energy conservation, therefore the biggest difference in living in the units of our complex is that not only the health of the residents, but also the environment will be preserved.

02

One of the elements that determines energy costs is its conservation, and we have achieved this by applying the latest international concepts to the envelope of buildings, i.e. the permeating walls, windows, facades.

01

INTERNATIONAL RESIDENCE i ka kushtuar rëndësi kyçe ruajtjes së energjisë, andaj diferencimi më I madh në të jetuarit në njësitë e kompleksit tonë është se do të ruhet jo vetëm shëndeti i banorëve, por edhe ambienti.

02

Një ndër elementet që përcakton shpenzimet e eneregjisë, është ruajtja e saj, e këtë e kemi arritur dukë aplikuar konceptet më të reja ndërkombëtare në mbështjellësin e objekteve, pra muret permietrike, dritaret, fasadat.

03

The latest contemporary systems will be used on the perimeter walls of the buildings in the International Residence complex. The multi-layer dry wall system consists of gypsum boards on the inside, with two layers of thermal insulation with mineral wool, and on the outside from gypsum boards with paper cellulose fibres resistant to external climatic factors.

04

Photovoltaic systems will be installed in the International Residence complex and their energy will be used for the common expenses of the residents, which will result in lower maintenance costs and common expenses.

05

Photovoltaic systems are a clean, sustainable and renewable source of electricity. Using solar energy is a practical, efficient and profitable solution. These systems not only affect the protection of the environment, not only show the awareness of businesses about energy efficiency, but also affect the savings of the businesses themselves by reducing electricity bills.

Muret perimetrike do të punohen me sistemet e fundit bashkëkohore. Sistemi me mure të thata shumështresore me pllaka të gjipsit në anën e brendshme, me dy shtresa termoizolimi me lesh mineral dhe në pjesën e jashtme pllaka të gjipsit me fibra celuloze të letrës rezistente nga faktorët e jashtëm klimatikë.

03

Ne kompleksin International Residence do te instalohen sistemet fotovoltaike dhe do te shfrytëzohet energjia e tyre për shpenzimet e përbashkëta te banoreve qe te kenë kosto me te ultë te mirëmbajtës dhe shpenzimeve te përbashkëta.

04

Sistemet fotovoltaike janë burim i pastër, i qëndrueshëm dhe i ripërtëritshmëm i energjisë elektrike. Shfrytëzimi i energjisë diellore është një zgjidhje praktike, efiçiente dhe fitimprurëse. Këto sisteme jo vetëm se ndikojnë në mbrojtjen e ambientit dhe tregojnë vetëdijësimin e bizneseve rreth efiçiencës së energjisë, por edhe ndikojnë në kursimin vetanak të bizneseve duke reduktuar faturat e energjisë elektrike.

05