project content

privacy

One of the biggest factors that makes people hesitate to choose an apartment over a house is PRIVACY.

Apartments are usually described as small, cramped spaces where neighbours can peer into your home and where privacy is a rare luxury. However, these images are becoming a thing of the past, because our project has paid special attention to this issue.

Our architects have given primary importance to privacy because it is the primary requirement of most buyers of our apartments.

01

In our complex there are no balconies next to each other. Leaving balconies open is a great way to let natural light and fresh air into your home. However, if your opposite neighbour’s balcony is close to yours, then you will most likely keep the balcony closed.

02

At the International Residence, meticulous care has been taken to ensure that every balcony benefits from as much natural views as possible, and especially when you open your balcony doors.

acoustics

03

Noise is usually a concern of most residents living in apartment complexes. But this will not happen in International Residence, because we will use dry multilayer partition walls, which have the highest acoustic coefficient, starting from 54 dB to 72 dB, depending on the function of the wall.

04

The partition inside the unit is made with multilayer walls that have a lower acoustic coefficient, but which are comfortable and do not allow the penetration of noise. In the apartments of the International Residence complex, windows with special insulation will be installed to reduce the penetration of unwanted sounds and any other noise from outside.

05

In addition to the walls, the issue of acoustics in the floors has also been considered. Consequently, between floor levels, a layer for thermal and acoustic insulation with a minimum thickness of 5 cm will be built in.

06

In conclusion, our residential complex offers acoustic protection from all sides of your apartment, which means that you will not feel restricted in movement or by sound/acoustics within the private environment. This fact gives comfort to both you and your neighbours because the privacy of none of you will be violated.

01

Në kompleksin tonë nuk ka ballkone pranë njëri-tjetrit. Lënia e ballkoneve të hapura është një mënyrë e shkëlqyer për ta lejuar dritën natyrore dhe ajrin e pastër brenda banesës tuaj. Megjithatë, nëse ballkoni i fqinjit përballë është afër tuajit, atëherë ka shumë të ngjarë që ballkonin ta mbani të mbyllur.

02

Në INTERNATIONAL RESIDENCE është treguar kujdes i përpiktë për të siguruar që çdo ballkon të përfitojë sa më shumë pamje natyrore nga dritaret e sidomos kur hapni dyert e ballkonit tuaj.

ACOUSTICS

Zhurmat janë zakonisht shqetësim i shumicës së banorëve që jetojnë në komplekse banesore. Por, kjo nuk do të ndodhë në “INTERNATIONAL RESIDENCE”, sepse ne do përdorim mure ndarëse të thata shumështresore, të cilat e kanë koeficientin më të lartë akustik, duke filluar nga 54 db në 72 db, në varësi nga funksioni i murit.

03

Ndarja brenda njësisë është bërë me mure shumështresore që kanë koeficient me të ulët akustik, por që janë komode dhe nuk lejojnë depërtimin e zhurmës. Në banesat e kompleksit “INTERNATIONAL RESIDENCE” do të instalohen dritare me izolime speciale për zvogëlimin e depërtimit të tingujve të padëshirueshëm dhe të çdo zhurme tjetër nga jashtë.

04

3 (3)

05

Përveç mureve, për çështjen e akustikës është menduar edhe në pjesën e dyshemesë, pra mes katesh, ku do të punohet edhe shtresa për izolim termik dhe akustik me trashësi minimale 5 cm.

06

Si përfundim, kompleksi ynë banesor ofron mbrojtje akustike nga të gjitha anët e banesës suaj, e kjo do të thotë se ju nuk do të ndiheni të kufizuar në lëvizje apo prej zërimit/akustikës brenda ambientit privat. Ky fakt ju jep rehati si juve ashtu edhe fqinjëve sepse nuk do cenohet privatësia e asnjërit prej jush.