project content

Lobby

Each residential building will have a lobby furnished to create a reception corner with an area of 65-80 m2, where residents will be able to hold meetings without having to disturb the comfort of the family inside the home.

Access will be especially easy for people with disabilities, who will be able to move freely and without obstacles in every part of the building, both inside and outside.

01

The lobby space will be furnished to create a welcoming area, where residents of each building can hold meetings.

02

Although, building 4 in particular, will in its lobby have an information corner - the reception, which will be available to all residents.

Lobby 7 (1)
47

03

Residents' access to the buildings will be monitored with a digital access control system, which means residents of one building will not have access to the stairs, elevators and lobbies of the other building.

04

One of the most important elements in a residential complex is communication, movement lines, and their organization in natural directions and positions, and this has a direct impact on the well-being and overall quality of life within a small community.

01

Pjesa e Lobby-t do të mobilohet për të krijuar një kënd të pritjes, ku banorët e secilës ndërtesë mund të zhvillojnë takime.

02

Ndërsa, në veçanti ndërtesa nr. 4, në Lobby-n e saj, përveç këndit të pritjes, do të ketë edhe këndin e informacionit - recepsionit, që do të jetë në shërbim të të gjithë banorëve.

Lobby 7 (1)

Qasjet e banorëve në ndërtesa do të mbikëqyren me sistem digjital të kontrollimit të hyrjeve, që do të thotë banorët e një ndërtese nuk do të kenë qasje në shkallët, ashensorët dhe Lobby-t e ndërtesës tjetër.

03

Një ndër elementet më të rëndësishme në një kompleks banimi është komunikimi, vijat e lëvizjeve, dhe organizimi i tyre në drejtime dhe pozicione të natyrshme, e kjo ka ndikim të drejtpërdrejtë në mirëqenien dhe kualitetin e përgjithshëm të jetës brenda një komuniteti të vogël.

04

47